rabbit_skins_4400_infant_5_oz_baby_rib_lap_shoulder_bodysuit